Notatka ze Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zjazdu Członków Wrocław 02.12.17

Dodano 09.12.17

 

 

W dniu 3 grudnia 2017 roku we Wrocławiu odbyła się „29 Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza” zorganizowana przez „Dolnośląskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza”. Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych skorzystał z zaproszenia swojego macierzystego stowarzyszenia i dzień przed wystawą zorganizował „Sprawozdawczo-wyborczy Walny Zjazd Członków Klubu” w udostępnionej sali na terenie gmachu „IASE” przy ulicy Wystawowej 1.

Podczas zebrania stary Zarząd uzyskał absolutorium i rozpoczęła się dyskusja na temat projektu zmian regulaminowych mających obowiązywać w 2018 roku. Zebrani członkowie klubu większością głosów odrzucili propozycję prawie wszystkich zmian zostawiając punkt związany ze zwrotem kosztów przejazdu dodatkowego obserwatora wysyłanego do klubowicza na konkurs lotowy przez „Kierownika lotów”.

Następnie po pewnych ustaleniach proceduralnych nastąpił wybór przewodniczącego klubu na okres następnych czterech lat. Podczas tajnego głosowania nowym przewodniczącym został kolega Andrzej Wojciechowski. Następnie nastąpił wybór członków Zarządu. Większością głosów zostały do nowego zarządu powołane następujące osoby: Miłosz Bugaj, Antoni Oruba, Adam Zagańczyk, Michał Czernicki, Wojciech Gałęzowski oraz Wojciech Kudyba.

Po zakończeniu wyborów nastąpiło wręczenie pucharów oraz dyplomów klubowiczom, którzy w sezonie 2017 uzyskali najlepsze wyniki lotowe w swoich rasach i kategoriach.

Zakończenie walnego zebrania to wspólne zdjęcia klubowiczów wraz ze swoimi przed momentem odebranymi nagrodami.

Po walnym zebraniu wszyscy udaliśmy się do hotelu celem zakwaterowania, a następnie przejechaliśmy na obiado-kolację, gdzie przy super pysznym jedzeniu dyskutowaliśmy na tematy klubowe i lotowe ….

Następny dzień to oficjalnie otwarta „29 Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza”. Od rana towarzyszyliśmy zwiedzającym odpowiadając im na pytania związane z naszym klubem oraz na temat gołębi wysokolotnych i Akrobatycznych, które licznie zostały wystawione przez naszych klubowiczów. O godzinie trzynastej nastąpiło uroczyste podsumowanie wystawy i wręczenie pucharów przez prezesa „Dolnośląskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza” kolegę Edwarda Gersztyna.

Nasi klubowicze tradycyjnie zostali licznie obdarowani pucharami i wyróżnieniami.

Po uroczystości nastąpiło powolne pakowanie ptaków i zamykanie wystawy..

Ze wszystkich wyżej przedstawionych wydarzeń są dostępne zdjęcia na naszej stronie na facebooku po adresem: https://www.facebook.com/Klub-Hodowc%C3%B3w-Go%C5%82%C4%99bi-Wysokolotnych-i-Akrobatycznych-1116685591782212/?ref=bookmarks zapraszam do oglądania …

 

 

 

Vice przewodniczący

Miłosz Bugaj

Sprawozdawczo-wyborczy WALNY ZJAZD CZŁONKÓW

Dodano 27.11.2017

1.Program WZCz –Wrocław , 02.12.2017r.
2. Załącznik- propozycja zmian dotycząca Obserwatorów lotów
3. Przed Walnym Zebraniem ( 9.oo- 11.oo) przewidziane szkolenie z regulaminow lotów

Sprawozdawczo-wyborczy WALNY ZJAZD CZŁONKÓW
Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych
Wrocław, 02.12.2017 r.

 

PORZĄDEK OBRAD (proponowany):

1. Otwarcie zebrania, przywitanie zaproszonych gości
2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
3. Stwierdzenie ważności obrad
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Klubu z działalności za 2017 r.
5. Sprawozdanie Skarbnika Klubu z działalności finansowej w 2017 r.
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi( wniosek Komisji Rewizyjnej)
7. Przedstawienie zadań na rok 2018
– propozycje zmian w regulaminach lotów
– wdrażanie punktowego regulaminu lotów konkursowych
– szkolenia
– Wystawa Krajowa w Kielcach
– promowanie Klubu
– wydatki finansowe w 2018 r.
– inne
8. Wybór władz Klubu na kadencję 2018-2021 r.
– ustalenie zasad głosowania, komisja skrutacyjna
– wybór:
a) Zarządu:
– Przewodniczącego Klubu
– członków zarządu – 6 osób, (którzy spośród siebie wybiorą z-cę Przewodniczącego, Kierownika Lotów i Skarbnika)
b) Komisji Rewizyjnej od 2-3 osób
9. Podsumowanie sezonu lotowego 2017
10. Wręczenie nagród- pucharów i dyplomów za wyniki w lotach konkursowych w 2017r. i nieodebranych nagród za 2016 r.
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie obrad.

 

ZASADY  ORGANIZOWANIA  LOTÓW  KONKURSOWYCH  GOŁĘBI  RAS WYSOKOLOTNYCH  I  AKROBATYCZNYCH  ( 2017r.)

ZASADY  ORGANIZOWANIA  LOTÓW  KONKURSOWYCH  GOŁĘBI  RAS WYSOKOLOTNYCH  I  AKROBATYCZNYCH  ( 2017r.)

 

 • Organizowanie lotów konkursowych w KHGWiA powinno odbywać się na zasadzie uczciwości i ograniczonego zaufania.

2.Kierownika Lotów wybiera spośród siebie Zarząd Klubu, a akceptuje Kolegium Sędziów przy Polskim Związku.

3.Obserwatorami  lotów  konkursowych   mogą być tylko członkowie Klubu. Nie dotyczy  to nowo wstępujących do Klubu; dla nich w pierwszym sezonie lotowym obserwatorem może być  hodowca  zrzeszony w dowolnej   organizacji należącej do  PZHGRIDI, który  wykaże się dokładną znajomością „Zasad organizowania lotów konkursowych” i regulaminów lotów konkursowych obowiązujących w Klubie, oraz znajomością w stopniu podstawowym ras gołębi biorących udział w lotach konkursowych.

5.Obserwatora każdorazowo wyznacza Kierownik Lotów, w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.  – Każdy członek klubu jest zobowiązany do wykonania min. 2 obserwacji, nie mniej jednak niż ilość organizowanych przez niego konkursów. Szczególnie jest zobowiązany  do „oddania” obserwacji lotu  hodowcy z odległego miejsca zamieszkania..

    – Obserwator  może  obciążyć organizatora lotów konkursowych kosztami paliwa za dojazd powyżej 50 km w jedną stronę, chyba, że umówią się inaczej.

6.W zawodach konkursowych mogą rywalizować tylko członkowie Klubu, pod warunkiem wcześniejszego opłacenia składek członkowskich na dany sezon lotowy.

7.Obrączki  gołębi konkursowych muszą  być odpowiedniego rozmiaru, rozprowadzane przez Polski Związek lub Federację Europejską (EE).

   Honoruje się obrączki inne niż w EE, nieściągalne z nogi gołębia  i mające czytelne numery, w następujących przypadkach: 

 1. u gołębi dopuszczonych wcześniej do  udziału w lotach konkursowych
 2. dla nowych członków Klubu:
 • w roku wstąpienia- dla gołębi dorosłych i młodych
 • w następnym sezonie lotowym tylko dla gołębi dorosłych.  Gołębie młode, począwszy od tego roku muszą mieć obrączki ze znakiem EE.

8.Stado konkursowe składa się z  gołębi tej samej rasy, w ilości od 3 do 24 szt., osobno dla gołębi dorosłych i młodych (chyba, że regulamin dla danej rasy stanowi inaczej)

 1. Loty konkursowe organizowane są w danym sezonie przez cały rok kalendarzowy.

    Hodowca może uzyskać zgodę na  przeprowadzenie kilku konkursów w  jednym dniu, pod warunkiem, że w każdym z nich wezmą udział inne gołębie, a stada konkursowe nie będą latać równocześnie.  

10.Zgodę na  przeprowadzenie  konkursu wydaje  Kierownik Lotów na wniosek hodowcy i po wyznaczeniu obserwatora / obserwatorów.  Zgłoszenie  hodowca wysyła sms-em, z odpowiednim wyprzedzeniem, podając planowaną datę i godz. rozpoczęcia konkursu, rasę gołębi, ilość sztuk,  młode czy dorosłe oraz ewentualnie propozycję osoby na obserwatora.

    Hodowca w przypadku  rezygnacji z przeprowadzenia konkursu zgłasza to na tyle wcześnie, by można było  odwołać obserwatora. W przeciwnym razie musi się  liczyć z ewentualnym pokryciem kosztów np. dojazdu obserwatora.

11.Stado konkursowe może być wypuszczane  do lotu w dowolny sposób i w przeciągu 5 minut musi znaleźć się w powietrzu..

   Podczas trwania konkursu  nie można w żaden sposób zmuszać gołębi do przedłużenia lotu.

12.Hodowca  powinien zapewnić obserwatorowi właściwe warunki do nadzorowania przebiegu lotu  i   musi być obecny w czasie trwania konkursu.

13.Prawo skontrolowania przebiegu konkursu bez uprzedzenia mają: Kierownik Lotów lub inna osoba przez niego wyznaczona oraz członkowie Zarządu. Koszty paliwa związane z dojazdem ponosi Klub.

    Ostateczna interpretacja Regulaminu w sprawach spornych należy do władz Klubu .

 1. Obowiązki obserwatora:

   –  przed lotem konkursowym sprawdza prawidłowość obrączek gołębi oraz spisuje ich numery

      –  dopilnowuje, by  przed wypuszczeniem były  zrobione z bliska zdjęcia stada konkursowego

       –  przegląda stado pod względem rasowości. W wątpliwych przypadkach konsultuje to z Kierownikiem Lotów i wpisuje  do Protokołu lotu konkursowego . W sytuacji spornej robi  dokumentację fotograficzną w celu późniejszej weryfikacji.

zawiadamia  niezwłocznie Kierownika Lotów o starcie gołębi oraz o  zakończeniu pomiaru czasu/punktów  dla stada konkursowego, wysyłając sms-y i  podając istotne informacje.

   Zgłasza również ewentualne przedłużenie obserwacji i czas zakończenia.

– w sposób nieprzerwany nadzoruje przebieg lotu przestrzegając , aby odbywał się on zgodnie z regulaminami

– prowadzi na bieżąco zapisy w Protokole

   – po zakończeniu konkursu sprawdza numery obrączek gołębi, które powróciły z lotu

   – wypełnia do końca i podpisuje Protokół z Lotu Konkursowego i robi jego kopię.

15.Hodowca wysyła listem pocztowym Protokół z Lotu Konkursowego (oryginał), ewentualnie scan protokołu e-mailem  oraz  zdjęcie stada konkursowego, również e- mailemdo Przewodniczącego Klubu, w terminie 7 dni..

15.Kierownik Lotów jest zobowiązany umieszczać na bieżąco  na stronie internetowej informacje o lotach konkursowych:

 • w zakładce „Wyniki bieżące” są podawane wyniki nieoficjalne ( na podstawie wysłanych sms-ów do Kierownika Lotów),
 • w zakładce ” Listy rankingowe” są umieszczane wyniki oficjalne ( po dokonaniu weryfikacji oryginalnych protokołów z lotów przez Przewodniczącego Klubu, w porozumieniu z Kierownikiem Lotów). Niewłaściwie wypełnione protokoły oraz brak  właściwego zdjęcia stada konkursowego (wykonanego z bliska ,przed lotem) będą podstawą do dyskwalifikacji konkursu.
 • Miejsca na listach rankingowych są punktowane od I – III w każdej kategorii , wg najlepszego lotu danego hodowcy.

          

                                                                                          

                                                                                                        Zarząd  KHGWiA.                                                                                                                    

 

Walne zebranie i wystawa klubowa

Dodano 25.09.2017                                                          OGŁOSZENIE

Walne Zebranie i Wystawa Klubowa

 

   Zarząd Klubu zawiadamia klubowiczów o zwołaniu Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Członków KHGWiA na dzień 02.12.2017 r.(sobota) o godz. 12.oo. Zebranie odbędzie się we Wrocławiu  na terenie hal wystawowych JASE przy ul. Wystawowej 1. W programie na sobotę, oprócz Walnego Zebrania przewidziane jest spotkanie integracyjne w hotelu i nocleg. W niedzielę czynna będzie wystawa regionalna, podczas której organizujemy  naszą Wystawę Klubową – w Klasie Sport oraz w wolierach udostępnionych przez wrocławski związek. Zachęcamy też klubowiczów do zgłoszenia gołębi do oceny w oczkach wystawowych. Wszystkie zwierzęta do oceny powinny spełniać wymogi regulaminowe i  być dostarczone najpóźniej  w sobotę do godz. 8.3o. Zgłoszenia należy przesyłać do kol. Andrzeja Wojciechowskiego do dnia 15.listopada ,oraz potwierdzić jak najszybciej wstępną rezerwację hotelu .

Uwaga: W zgłoszeniach do Klasy Sport należy obowiązkowo podawać dla każdego gołębia uzyskany łączny wynik konkurso-godzin ( konkurso-punktów dla rollera) i ilość odbytych lotów, max.3 w tegorocznym sezonie, zgodnie z regulaminem.

Za organizację tej klubowej imprezy odpowiedzialni są kol. Andrzej Wojciechowski  i Antoni Oruba.

Zarząd liczy na Wasz duży udział i zaangażowanie na Walnym Zebraniu, promowaniu naszego Klubu podczas tej wrocławskiej imprezy, jak również na obecność na  spotkaniu integracyjnym.

Szczegółowy program Walnego Zebrania będzie podany w terminie późniejszym.

                                                                                               Za Zarząd

                                                                                           Andrzej Liwczak

 

Materiał szkoleniowy dla hodowców i obserwatorów lotów konkursowych.

Dodano 23.07.2017 r.                                                                                                                                     opracował A.Liwczak

MATERIAŁ SZKOLENIOWY
dla hodowców i obserwatorów lotów konkursowych

dotyczy: oceny punktowej lotu dla wys. budapeszteńskich

Poniższy materiał zawiera:

Regulamin punktowej oceny < pobierz > lotu dla wys. budapeszteńskich- z objaśnieniami

w kolorze zielonym

Dwa przykłady ( Przykład 1 i Przykład 2)– a w każdym nich :

– Tabela pomocnicza zapisu przebiegu lotu

-Protokół z lotu wypełniony w części dotyczącej obliczania punktów za lot

Uwaga:

• Tabela pomocnicza jest przydatna do rejestracji przebiegu lotu oraz

obliczania czasów i punktów , potrzebnych do wypełnienia protokołu.

Tabela do wypełniania jest do pobrania na naszej stronie w zakładce-
Druki do pobrania < pobierz >

• Dla przypomnienia- z każdego lotu wys. budapeszteńskich obowiązkowo

trzeba wypełnić dwa protokoły (… dla gołębi wysokolotnych- tradycyjny

i ..dla oceny punktowej- ten nowy). Tego drugiego nie wypełnia się ,

jeżeli stado konkursowe liczy mniej niż 7 szt.

 

Do Pobrania :

Regulamin punktowej oceny lotu dla wys. budapesztańskich 2017 

PRZYKŁAD 1- opis lotu w tabeli pomocniczej

PRZYKŁAD 1-Protokół z lotu wg Regulaminu punkt.oceny – budapeszt.

RZYKŁAD 2-opis lotu w tabeli pomocniczej

PRZYKŁAD 2-Protokół lotu wg Regulaminu punkt.oceny – budapeszt.

TABELA POMOCNICZA -Regulamin punktowej oceny dla budapeszteńskich

Relacja ze zjazdu 28.01.17

 Dodano dnia 06.02.2017

Relacja ze  Zjazdu  w Kielcach 

28-29.01.2017 r.

 

    Pomimo, że nie było  Wystawy  Krajowej , do Kielc licznie zjechali klubowicze KHGWiA na coroczne zebranie. Spotkanie odbyło się w hoteliku niedaleko Targów  Kielce i zostało podzielone na 2 etapy. Walne Zebranie- sprawozdawcze rozpoczęło się o godz. 14.oo i trwało do 17.30. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za rok 2016  oraz sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej, udzielono zarządowi absolutorium na kolejny rok. Przystąpiono następnie do uchwalania zmian w regulaminach lotów konkursowych. Zmiany te nie były duże, w zasadzie korekty zapisów, ale  w kilku przypadkach bardziej istotne. Dlatego apel do wszystkich klubowiczów, by zapoznali się z nowymi regulaminami na naszej stronie. Najwięcej dyskutowano nad planem wprowadzania regulaminów z systemem punktowym oceny lotów i  podjęto uchwałę w tej sprawie ( uchwała poniżej ). Nie jest to łatwa droga, wymagająca dużo pracy i determinacji, by wdrażać to , co od lat funkcjonuje już z powodzeniem w klubach zagranicznych.   Przedyskutowano jeszcze wiele tematów dotyczących działalności Klubu , a następnie przystąpiono do wręczania nagród za loty konkursowe w sezonie 2016. Tym razem Zarząd postanowił przyznać  27 pucharów i tyleż dyplomów za miejsca od 1-3 w poszczególnych rasach i kategoriach wiekowych. Pogratulowano wyników wielu hodowcom, szczególnie tym, którzy pobili wcześniejsze rekordy klubowe. Dołączyli oni do listy Mistrzów Polski w lotach konkursowych przy Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, która znajduje się na naszej stronie internetowej.  Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć  podziękowano hodowcom i zaproszonym gościom za przybycie na Zjazd z różnych, odległych stron Polski . Na tym obrady zakończono.

   Po zebraniu klubowicze  wzięli udział w integracyjnym spotkaniu  , na miejscu  w hotelu. Rozpoczęto biesiadę  od obiadokolacji, a następnie przy poczęstunku dyskutowano żywo do późnych godzin wieczornych na tematy poruszane na walnym i nie tylko. Następnego dnia po śniadaniu, w dobrych humorach i z optymizmem co nowego sezonu hodowlanego rozjechano  się do domów.

 

Poniżej uchwała:

 

 

Uchwała nr 1

dotyczy: planu wdrażania regulaminów lotów konkursowych z systemem punktowym oceny

 

 1. Dla gołębi wysokolotnych budapeszteńskich wprowadza się następujące zasady:

w roku 2017 podstawowym regulaminem jest obowiązujący dotychczas „Regulamin oceny lotu dla gołębi wysokolotnych” i wg niego będzie sporządzana lista rankingowa wyników, tak jak do tej pory. Natomiast wprowadza się jako obowiązkowy dodatkowy protokół W-3, sporządzany podczas każdego lotu konkursowego wg „Regulaminu punktowej oceny lotu dla wys. budapeszteńskich”. Ilość zdobytych punktów będzie podawana  tylko informacyjnie na listach z wynikami lotów.

– od roku 2018  planuje się , że będzie obowiązywał już tylko ten jeden, nowy regulamin.

 1. Dla pozostałych ras gołębi wysokolotnych Zarząd opracuje regulaminy „punktowe”, które będą testowane i wdrażane w niedługim czasie.
 2. W celu sprawnego wdrażania nowych regulaminów powołuje się Miłosza Bugaja na zastępcę członka Zarządu do spraw konkursowych systemów punktowych.

                                                                          Przewodniczący WZCz

                                                                                Andrzej Liwczak

 

 

 

                                                                         

Walne Zebranie Członków Klubu KHGWiA 28.01.2017

Dodano 21.01.2017 


  INFORMACJA  z dnia 13.01.2017 r:

  Walne Zebranie Członków Klubu KHGWiA  oraz zaproszonych sympatyków odbędzie się  28. 01.2017 r. w Kielcach o godz. 1400 , w Domu Noclegowym „U Michała” przy ul. Granicznej 26. Po części oficjalnej przewidziane  spotkanie integracyjne. Serdecznie zapraszamy. Osoby , które do tej pory nie potwierdziły swojej obecności , a chciałyby przyjechać proszone są o kontakt telefoniczny – A. Liwczak tel. 668 317 123 . W miarę możliwości będziemy rezerwować nocleg i posiłki.

WZCz odbędzie się w terminie wcześniej zaplanowanym i ogłoszonym, lecz z powodu odwołania wystawy krajowej miejsce spotkania jest w hotelu, jak wyżej.

Proponowany program WZCz:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania, stwierdzenie ważności obrad
 3. Sprawozdanie przewodniczącego Klubu
 4. Sprawozdanie finansowe
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 7. Uchwalenie zmian w regulaminach lotów
 8. Wręczenie nagród za loty konkursowe w 2016 r.
 9. Dyskusja, między innymi na temat:

– strona internetowa klubu

– rozwój klubu- pozyskiwanie członków, zwiększenie il. lotów

– Klasa Sport na wystawach – problemy techniczne

– planowanie wydatków- dofinansowania, zakupy

 -rozprowadzanie materiałów reklamowych

 -propozycje zmian we wzorcach rollera z Birmingham i  roztoczańskiego wysokolotnego

 1. Podjecie uchwał i zakończenie obrad

                                                                        Zarząd KHGWiA

 

Odwołanie wystawy

Dodano 07.01.2017

PILNE OGŁOSZENIE

Uwaga !!! W związku z ptasią grypą została odwołana Wystawa Krajowa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Kielcach, w dniach 28-29.01.2017. Zarząd Polskiego Związku czyni starania , aby wystawa mogła się odbyć w innym terminie tj. 11-12.02.2017 Są przyjmowane zgłoszenia, na razie bez dokonywania opłat (oficjalna informacja PZ na stronie www.pzhgridi.pl ) Zachęcamy klubowiczów , którzy tego jeszcze nie zrobili, aby niezwłocznie zgłosili swoje gołębie, szczególnie w Klasie Sport. O dalszych rozstrzygnięciach w sprawie Wystawy Krajowej i naszego Zebrania Członków klubu KHGWiA będziemy wkrótce informować.

            

                                       Andrzej Liwczak-  przewodniczący KHGWiA.