Sprawozdanie

Wrocław 22-12-2021r.

Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

Zaproszenie Zarząd Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych zaprasza członków na

Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy za okres 2018 -2021r. który odbędzie się w Rawiczu

w dniu 23-01-2022r. godz 13 Restauracja u Bujaka Zielona Wieś 51 63-900 Rawicz

Proponowany porządek obrad zjazdu

1/ Otwarcie Zjazdu oraz powitanie zgromadzonych osób -Przewodniczący 2/ Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu 3/ Przyjęcie regulaminu i porządku obrad 4/ Wybór Komisji: Skrutacyjnej – Uchwał i Wniosków ( lub połączenie obu komisji ) 5/ Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności KHGWIA – 2021r 6/ Sprawozdanie finansowe Skarbnika – za okres 2013-2017 oraz 2018- 2021r 7/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Przewodniczący – za okres 2013 -2017 oraz 2018- 2021r 8/ Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Przewodniczący – 2021r 9/ Dyskusja nad sprawozdaniami 10/ Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

11/Wybór Przewodniczącego zarządu KHGWiA 12/Wybór członków zarządu KHGWiA (5-7 osób) w tym przewodniczącego 13/Wybór członków komisji rewizyjnej KHGWiA (2-3 osoby ) 14/Wybór członków sądu koleżeńskiego KHGWiA ( 2-3 osoby ) 15/ Piętnastominutowa przerwa w obradach 16/ Ukonstytuowanie się Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego 17/ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków 18/ Przyjęcie Uchwał i Wniosków 19/ Przedstawienie nowych członków 20/ Zatwierdzenie zaplanowanych zadań okres na 2022 r. 21/ Sprawy bieżące ,wolne glosy 22/Zakończenie obrad W celu przygotowania warunków związanych z obostrzeniami COVID 19 proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17-01-2022r. r. Kontakt kol Michał Czernicki tel 724114090 Uczestników Walnego Zjazdu zobowiązuje się do zachowania reżimu sanitarnego oraz przestrzegania ogólnych zasad sanitarnych związanych z COVID 19. Uczestnikom zjazdu zostanie zmierzona temperatura, uczestnik zobowiązany jest także do posiadania maseczki (ZAKŁADAMY W TRAKCIE ZEBRANIA) ,rękawiczek ochronnych oraz zachowania bezpiecznej odległości

Przewodniczący KHGWiA

Andrzej Wojciechowski

 

Regulamin obrad zjazdu sprawozdawczo wyborczego

1/Podstawą do określenia ilości uczestników będzie lista obecności ,obrady będą prawomocne jeżeli weźmie w nich udział 50%+1członek w drugim terminie po 15 minutach bez względu na ilość członków 2/Do zadań przewodniczącego należy : Kierowanie obradami oraz udzielanie głosu uczestnikom, czuwanie nad zgodnym z regulaminem przebiegiem obrad, wydawanie zarządzeń porządkowych na sali obrad

3/Zjazd członków może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad 4/Uchwały zapadają zwykłą większością głosów 5/Komisja skrutacyjna ustala ilość obecnych członków ,stwierdza prawidłowość obrad 6/ Komisja uchwał i wniosków przedstawia członkom zjazdu wnioski zgłoszone w dyskusji 7/Z przebiegu obrad sporządza się protokół który podpisują przewodniczący oraz sekretarz 8/Niniejszy regulamin uzyskuje moc wiążącą z chwilą uchwalenia go większościom głosów

Przewodniczący KHGWiA

Andrzej Wojciechowski

Co najmniej 7 dni przed zebraniem potrzebne jest potwierdzenie obecności

ze względu na przygotowanie miejsca ( catering)

 

             

 

                                                                                                                       Wrocław 28-06-2021r.                                    

 

                                                      Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Członków

 

W dniu 20-06-2021r. we Wrocławiu odbył się WZCz KHGWiA

Dziękuje wszystkim za przybycie w tak trudnych czasach, po wysłuchaniu sprawozdań

udzielono absolutorium dla Zarządu .

 Proponowana zmiana w regulaminie Klubu nie została zaakceptowana przez WZCz, a

standardy  dla ras Roztoczański wysokolotny i Zamojski uczestniczących w lotach

konkursowych oraz karty lotów konkursowych warunkowo dopuszczone ze względu na

 czas pandemii w których je realizowano.

W prowadza się zaległe zmiany : Obowiązki Członka Klubu § 5  pkt 4    oraz

Walny Zjazd Członków § 10 pkt 9

Kol. Antoni Oruba przedstawił wykresy z GPS z treningów swoich gołębi. Można i warto

zakupić taki komplet GPS dla podniesienia rangi lotów konkursowych.

Na koniec podziękowania również dla osób potwierdzających swoje przybycie bądź

absorpcję na WZCz .

 

                                                                                           Przewodniczący KHGWiA

                                                                                           Andrzej Wojciechowski

INFORMACJE

          Wrocław 06-06-2021.r

 

    INFOMACJA

 

Z przyczyn niezależnych od Zarządu Klubu termin

Walnego  Zjazdu Członków Klubu uległ zmianie

i odbędzie się  20-06-2021r. we Wrocławiu

 1. Klecińska 124 na terenie ogródków działkowych

Pierwszy termin 13:30

 

                                                                          (proszę o potwierdzenie obecności)

                                                 

                                                                                                                                             Przewodniczący KHGWiA

                                                                                                                                               Andrzej Wojciechowski

                                                                                                 

 

                                                                                                                               Wrocław   25-05-2021r.

 

 

                                                                                                                        

                                                                               Informacja                        

 

                                             Informacja o terminie Walnego Zjazdu Członków Klubu

                                             Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

                                              27- 06 – 2021r. we Wrocławiu pierwszy termin godz.10

                                              drugi 15 min. później

                                             Klecińska 124 na terenie ogródków działkowych.

                                             W razie powrotu pandemii bądź innych obostrzeń termin może

                                              ulec zmianie.

                                                                     

                                                                                                                                                   Zarząd KHGWiA

 

 

                                                                             

                                 

 

                          

                                                                      WALNY ZJAZD CZŁONKÓW

                                     Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

                                                                       Wrocław 27-06-2021r.

  

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania ,przybyłych członków klubu.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania .
 3. Zatwierdzenie ważności obrad.
 4. Sprawozdanie przewodniczącego Klubu z działalności za 2020r.
 5. Sprawozdanie Kierownika Lotów.
 6. Sprawozdanie Skarbnika klubu za rok 2020.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Sprawozdanie przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 9. Głosowanie za udzieleniem absolutorium Zarządowi ( na wniosek kom. rew.)
 10. Dyskusja o sprawozdaniach.
 11. Zmiany w regulaminie Klubu.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

Co najmniej 7 dni przed zebraniem potrzebne jest potwierdzenie obecności

ze  względu na przygotowanie miejsca ( catering)

 

                                                                                                        Przewodniczący KHGWiA

                                                                                                           Andrzej Wojciechowski

                                                                                                   

 

                                                                                                                               Wrocław 04-05-2021r.

 

        Informacja

 

Informacja o planowym terminie Walnego Zjazdu Członków Klubu

            Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

20-06- 2021r.  albo 27-06-2021r. we Wrocławiu ul. Klecinska 124

na terenie ogródków  działkowych.

W razie powrotu pandemii bądź innych obostrzeń termin może

ulec zmianie.

                                                                         

 

 

                                                                                                               Przewodniczący KHGWiA

                                                                                                              Andrzej Wojciechowski

 W sobotę 27-02-2021r. odbyło się spotkanie członków

Klubu Hodowców Gołębi  Wysokolotnych i Akrobatycznych

z powodu COV19 i odległości do pokonania, nie wszyscy mogli dojechać  na wydanie

nagród za udział w lotach  konkursowych  w sezonie 2020r.

 obecnym na spotkaniu rozdano puchary i nagrody za udział w konkursach:

 

KLUB HODOWCÓW GOŁĘBI WYSOKOLOTNYCH i AKROBATYCZNYCh  Sezon 2020r.

  Debiut  Roller  Birmingham  gr. 1-młode

                 Kol.       Adam Szymański   Sezon 2020r.  226 pkt.

 Tipler Zagłębiowski  –  młode 

           Kol.     Marek Majerczak   NL  Sezon 2020r. 3 h: 38 min

 Zamojskie   Młode             

           Kol.     Mieczysław Sroka     NL  Sezon 2020r.    1 h: 53 min.

Zamojskie Dorosłe            

            Kol.     Mirosław  Gdak     NL  Sezon 2020r.       4 h: 48 min

 Roztoczański    Wysokolotny  – młode 

                 I    Miejsce        Kol.     Jacek Bereżnicki       Sezon 2020r.  4 h:   7 min

                 II  Miejsce         Kol.     Mieczysław Sroka    Sezon 2020r.       26 min

  Rekord w rasie Serbski  Wysokolotny –  młode            

                 Kol.     Eugeniusz Liszewski   NL    Sezon 2020r. 5 h: 20 min

  Rekord w rasie Serbski  Wysokolotny – dorosłe                

                  Kol.     Eugeniusz Liszewski                                      NL   Sezon 2020r.       7 h :57 min

Wysokolotny  Budapesztański  – młode

   Rekord w rasie     I MIEJSCE     Kol.      Antoni Oruba                  Sezon 2020r.   2831 pkt.   9 h: 57 min

                                  II MIEJSCE     Kol.     Wojciech Gałęzowski    Sezon 2020r.   2536 pkt.    7 h: 38 min

 

 

Tippler  Angielski – młode

                  I MIEJSCE        Kol.     Zygmunt Stefaniuk                   Sezon 2020r.   12 h:  10 min

                  II MIEJSCE       Kol.     Andrzej Wojciechowski           Sezon 2020r.   11 h:  50 min.

Debiut     III MIEJSCE        Kol.    Andrzej Feszter                        Sezon 2020r.     8 h : 16 min.

Tippler Angielski –  dorosłe

           Kol.  Adam Zagańczyk   NL      Sezon 2020r.  14 h:   9 min.     

 

Wszystkim gratulujemy zdobytych nagród .

 

COV 19 ogranicza spotkania oraz  przemieszczanie  się jest utrudnione mamy nadzieję że   

w tym roku 2021 pandemia wygaśnie i będzie można spokojnie odbywać loty .

Sympatyk Gołębi Wysokolotnych Mirosław Prycik Prezes firmy Dolnośląski Akcelerator

Technologii  i Innowacji w ramach długoletniej współpracy z przewodniczącym KHGWiA

Andrzejem Wojciechowskim ufundował dla wszystkich zwycięzców dodatkowe nagrody.

 

                                                                                                                                      Przewodniczący KHGWiA

                                                                                                                                      Andrzej Wojciechowski

 

 

 

 

 

                                                                                                             Wrocław 25-01-2021r.

Informacja

 

Zarząd Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych  informuje że planowane zebranie

sprawozdawcze za 2020r. odbędzie się w najbliższym możliwym terminie, z powodu pandemii COV 19 .

 

Rozliczenie oraz wszystkie sprawy  Klubu odbędą się drogą mailową .

                                                                                                                                                     Przewodniczący KHGWiA

                                                                                                                                                      Andrzej Wojciechowski

Walny Zjazd Członków Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

Walny Zjazd Członków Klubu Gołębi Wysokolotny i Akrobatycznych

                          Wysokolotnych i Akrobatycznych .

 

W dniu 25-01-2020r. przy okazji Krajowej Wystawy w Kiecach odbył się

Walny Zjazd Członków Klubu Gołębi Wysokolotnych  i Akrobatycznych

Zjazd otworzył przewodniczący Andrzej Wojciechowski, stwierdzono kworum

do podejmowania wiążących decyzji. Następnie udzielono absolutorium zarządowi za 2019r. w kolejnych punktach uchwalono zmiany w regulaminach.

 1. W sprawie wysyłania protokołów z lotów konkursowych,

Protokoły mają być wysyłane pocztą w terminie 7 dni roboczych.

 1. Zmiana w Zasadach Organizacji Lotów Konkursowych dotycząca zapisu wyznacza  na akceptuje Kierownik Lotów a w przypadkach wątpliwych wyznacza.
 2. Zmiana w Ocenie Lotów Konkursowych dla Tipplera Angielskiego dotyczy.

lądowania pierwszego gołębia ze stada a stado w ciągu 1 godziny wylądowało po zakończeniu pomiaru czasu do zaliczenia konkursu.

Uwaga: brak czasów indywidualnych.

 1. Dopuszczenie wstępnego regulaminu lotów Takli.

Propozycja zmian została wysłana do zatwierdzenia przez PZ.

W wystawie brali udział członkowie Klubu Hodowców Gołębi

 Wysokolotnych i Akrobatycznych

W rasie Wysokolotny Budapesztański Klasa Sport

Mistrz Polski- Daniel Jasiński              2275pkt   8h 15 min

I   V-ce MP –Wojciech Gałęzowski     2254pkt   7h 50 min

II  V-ce MP- Paweł Kaleta                      978pkt  12h 48 min

 

 Roller Birmingham Klasa Sport

Indywidualny Mistrz Polski – Michał Czuba     623pkt.

W dniu 26-02-2020r. zostały rozdane puchary i dyplomy ufundowane

przez  firmę  ADITECH

Przewodniczący

Andrzej Wojciechowski

Walne Zebranie – Wystawa Klubowa 09.02.19

                                              INFORMACJA  o  WZCz  KHGWiA

Zamość ul. Szczebrzeska 102 Hala Sportowa Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 5

Po wstępnych rozmowach z prezesem ZSHGiDO  Edwardem Wasilem ,

będziemy mile widziani w Zamościu, tam też organizujemy WZCz klubu.

Termin  WZCz  KHGWiA to 9 luty 2019 w Zamościu.

Koszty wystawy w Zamościu:  50 zł wpisowe  + 3 zł za gołębia

chętnych na wolierę proszę o kontakt  509507384

Hotel – Mirosław Duda 723652759

Terminy:

8. luty piątek-  wkładanie i ocena gołębi

9. luty sobota-  wystawa ,po południu Walne  Zebranie Członków  naszego Klubu godz. 13

10. luty niedziela-  wystawa, rozdanie nagród

                                        Proponowany program WZCz

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego ,stwierdzenie ważności obrad
 3. Sprawozdanie przewodniczącego klubu
 4. Sprawozdanie skarbnika klubu
 5. Sprawozdanie komisji Rewizyjnej
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 7. Uchwalenie zmian dotyczących Regulaminu Klubu
 8. Wprowadzenie sezonu lotowego 
 9. Termin opłat klubowych 
 10. Dofinansowywanie wystaw /likwidacja
 11. Projekt regulaminu dla gołębi  Zamojskich
 12. ? regulamin dla Budapesztów 2 czy jeden -który
 13. Kategoria  open
 14. Strona dla zewnętrznych obserwatorów
 15. Open a garłacz wywrotny nowy rozdział
 16. P. K.
 17. ?????????
 18. Wolne wnioski
 19. Podjęcie uchwał
 20. Wręczenie nagród za loty konkursowe 2018 r.
 21. Zakończenie obrad

                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                    Andrzej Wojciechowski

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe Osowiec.

W dniu 8-9.09.18 odbędzie się spotkanie integracyjne członków KHGWiA połączone z lotem konkursowym gołębi kolegi Antoniego Oruby wraz ze szkoleniem z regulaminu punktowego „budapesztański wysokolotny”. Spotkanie odbędzie się w miejscowości Osowiec ul. Lipowa 12. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do kolegi Antoniego  (602 504 582) celem rezerwacji pokoju hotelowego. Doba w hotelu wraz z wyżywieniem kosztuje 100,00 od osoby.

Nadzwyczajny Zjazd Członków Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych – Warszawa 08.04.18

 

 

Zarząd Klubu zawiadamia klubowiczów o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Członków KHGWiA na dzień 08.04.2018 r.(niedziela) o godz. 09.00. Zebranie odbędzie się w Warszawie  na terenie „warszawskiego ZOO” ul. Ratuszowa 1-3.

 

Nadzwyczajny Zjazd Członków Klubu Hodowców Gołębi

Wysokolotnych i Akrobatycznych

Warszawa 08.04.18

 

PORZĄDEK OBRAD (proponowany)

 1. Otwarcie zebrania ,przywitanie zaproszonych gości

2.Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza

 1. Stwierdzenie ważności obrad
 2. Poddanie do głosowania punktów do zmian w regulaminie lotów,

instrukcji lotów oraz Zasad Organizowania Lotów

   – ustalenie zasad głosowania

 1. Wolne głosy i wnioski
 2. Zakończenie obrad

Szkolenie – rasa Tipler Zagłębiowski

Notatka ze Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zjazdu Członków Wrocław 02.12.17

Dodano 09.12.17

 

 

W dniu 3 grudnia 2017 roku we Wrocławiu odbyła się „29 Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza” zorganizowana przez „Dolnośląskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza”. Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych skorzystał z zaproszenia swojego macierzystego stowarzyszenia i dzień przed wystawą zorganizował „Sprawozdawczo-wyborczy Walny Zjazd Członków Klubu” w udostępnionej sali na terenie gmachu „IASE” przy ulicy Wystawowej 1.

Podczas zebrania stary Zarząd uzyskał absolutorium i rozpoczęła się dyskusja na temat projektu zmian regulaminowych mających obowiązywać w 2018 roku. Zebrani członkowie klubu większością głosów odrzucili propozycję prawie wszystkich zmian zostawiając punkt związany ze zwrotem kosztów przejazdu dodatkowego obserwatora wysyłanego do klubowicza na konkurs lotowy przez „Kierownika lotów”.

Następnie po pewnych ustaleniach proceduralnych nastąpił wybór przewodniczącego klubu na okres następnych czterech lat. Podczas tajnego głosowania nowym przewodniczącym został kolega Andrzej Wojciechowski. Następnie nastąpił wybór członków Zarządu. Większością głosów zostały do nowego zarządu powołane następujące osoby: Miłosz Bugaj, Antoni Oruba, Adam Zagańczyk, Michał Czernicki, Wojciech Gałęzowski oraz Wojciech Kudyba.

Po zakończeniu wyborów nastąpiło wręczenie pucharów oraz dyplomów klubowiczom, którzy w sezonie 2017 uzyskali najlepsze wyniki lotowe w swoich rasach i kategoriach.

Zakończenie walnego zebrania to wspólne zdjęcia klubowiczów wraz ze swoimi przed momentem odebranymi nagrodami.

Po walnym zebraniu wszyscy udaliśmy się do hotelu celem zakwaterowania, a następnie przejechaliśmy na obiado-kolację, gdzie przy super pysznym jedzeniu dyskutowaliśmy na tematy klubowe i lotowe ….

Następny dzień to oficjalnie otwarta „29 Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza”. Od rana towarzyszyliśmy zwiedzającym odpowiadając im na pytania związane z naszym klubem oraz na temat gołębi wysokolotnych i Akrobatycznych, które licznie zostały wystawione przez naszych klubowiczów. O godzinie trzynastej nastąpiło uroczyste podsumowanie wystawy i wręczenie pucharów przez prezesa „Dolnośląskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza” kolegę Edwarda Gersztyna.

Nasi klubowicze tradycyjnie zostali licznie obdarowani pucharami i wyróżnieniami.

Po uroczystości nastąpiło powolne pakowanie ptaków i zamykanie wystawy..

Ze wszystkich wyżej przedstawionych wydarzeń są dostępne zdjęcia na naszej stronie na facebooku po adresem: https://www.facebook.com/Klub-Hodowc%C3%B3w-Go%C5%82%C4%99bi-Wysokolotnych-i-Akrobatycznych-1116685591782212/?ref=bookmarks zapraszam do oglądania …

 

 

 

Vice przewodniczący

Miłosz Bugaj

Sprawozdawczo-wyborczy WALNY ZJAZD CZŁONKÓW

Dodano 27.11.2017

1.Program WZCz –Wrocław , 02.12.2017r.
2. Załącznik- propozycja zmian dotycząca Obserwatorów lotów
3. Przed Walnym Zebraniem ( 9.oo- 11.oo) przewidziane szkolenie z regulaminow lotów

Sprawozdawczo-wyborczy WALNY ZJAZD CZŁONKÓW
Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych
Wrocław, 02.12.2017 r.

 

PORZĄDEK OBRAD (proponowany):

1. Otwarcie zebrania, przywitanie zaproszonych gości
2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
3. Stwierdzenie ważności obrad
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Klubu z działalności za 2017 r.
5. Sprawozdanie Skarbnika Klubu z działalności finansowej w 2017 r.
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi( wniosek Komisji Rewizyjnej)
7. Przedstawienie zadań na rok 2018
– propozycje zmian w regulaminach lotów
– wdrażanie punktowego regulaminu lotów konkursowych
– szkolenia
– Wystawa Krajowa w Kielcach
– promowanie Klubu
– wydatki finansowe w 2018 r.
– inne
8. Wybór władz Klubu na kadencję 2018-2021 r.
– ustalenie zasad głosowania, komisja skrutacyjna
– wybór:
a) Zarządu:
– Przewodniczącego Klubu
– członków zarządu – 6 osób, (którzy spośród siebie wybiorą z-cę Przewodniczącego, Kierownika Lotów i Skarbnika)
b) Komisji Rewizyjnej od 2-3 osób
9. Podsumowanie sezonu lotowego 2017
10. Wręczenie nagród- pucharów i dyplomów za wyniki w lotach konkursowych w 2017r. i nieodebranych nagród za 2016 r.
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie obrad.

 

ZASADY  ORGANIZOWANIA  LOTÓW  KONKURSOWYCH  GOŁĘBI  RAS WYSOKOLOTNYCH  I  AKROBATYCZNYCH  ( 2017r.)

ZASADY  ORGANIZOWANIA  LOTÓW  KONKURSOWYCH  GOŁĘBI  RAS WYSOKOLOTNYCH  I  AKROBATYCZNYCH  ( 2017r.)

 

 • Organizowanie lotów konkursowych w KHGWiA powinno odbywać się na zasadzie uczciwości i ograniczonego zaufania.

2.Kierownika Lotów wybiera spośród siebie Zarząd Klubu, a akceptuje Kolegium Sędziów przy Polskim Związku.

3.Obserwatorami  lotów  konkursowych   mogą być tylko członkowie Klubu. Nie dotyczy  to nowo wstępujących do Klubu; dla nich w pierwszym sezonie lotowym obserwatorem może być  hodowca  zrzeszony w dowolnej   organizacji należącej do  PZHGRIDI, który  wykaże się dokładną znajomością „Zasad organizowania lotów konkursowych” i regulaminów lotów konkursowych obowiązujących w Klubie, oraz znajomością w stopniu podstawowym ras gołębi biorących udział w lotach konkursowych.

5.Obserwatora każdorazowo wyznacza Kierownik Lotów, w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.  – Każdy członek klubu jest zobowiązany do wykonania min. 2 obserwacji, nie mniej jednak niż ilość organizowanych przez niego konkursów. Szczególnie jest zobowiązany  do „oddania” obserwacji lotu  hodowcy z odległego miejsca zamieszkania..

    – Obserwator  może  obciążyć organizatora lotów konkursowych kosztami paliwa za dojazd powyżej 50 km w jedną stronę, chyba, że umówią się inaczej.

6.W zawodach konkursowych mogą rywalizować tylko członkowie Klubu, pod warunkiem wcześniejszego opłacenia składek członkowskich na dany sezon lotowy.

7.Obrączki  gołębi konkursowych muszą  być odpowiedniego rozmiaru, rozprowadzane przez Polski Związek lub Federację Europejską (EE).

   Honoruje się obrączki inne niż w EE, nieściągalne z nogi gołębia  i mające czytelne numery, w następujących przypadkach: 

 1. u gołębi dopuszczonych wcześniej do  udziału w lotach konkursowych
 2. dla nowych członków Klubu:
 • w roku wstąpienia- dla gołębi dorosłych i młodych
 • w następnym sezonie lotowym tylko dla gołębi dorosłych.  Gołębie młode, począwszy od tego roku muszą mieć obrączki ze znakiem EE.

8.Stado konkursowe składa się z  gołębi tej samej rasy, w ilości od 3 do 24 szt., osobno dla gołębi dorosłych i młodych (chyba, że regulamin dla danej rasy stanowi inaczej)

 1. Loty konkursowe organizowane są w danym sezonie przez cały rok kalendarzowy.

    Hodowca może uzyskać zgodę na  przeprowadzenie kilku konkursów w  jednym dniu, pod warunkiem, że w każdym z nich wezmą udział inne gołębie, a stada konkursowe nie będą latać równocześnie.  

10.Zgodę na  przeprowadzenie  konkursu wydaje  Kierownik Lotów na wniosek hodowcy i po wyznaczeniu obserwatora / obserwatorów.  Zgłoszenie  hodowca wysyła sms-em, z odpowiednim wyprzedzeniem, podając planowaną datę i godz. rozpoczęcia konkursu, rasę gołębi, ilość sztuk,  młode czy dorosłe oraz ewentualnie propozycję osoby na obserwatora.

    Hodowca w przypadku  rezygnacji z przeprowadzenia konkursu zgłasza to na tyle wcześnie, by można było  odwołać obserwatora. W przeciwnym razie musi się  liczyć z ewentualnym pokryciem kosztów np. dojazdu obserwatora.

11.Stado konkursowe może być wypuszczane  do lotu w dowolny sposób i w przeciągu 5 minut musi znaleźć się w powietrzu..

   Podczas trwania konkursu  nie można w żaden sposób zmuszać gołębi do przedłużenia lotu.

12.Hodowca  powinien zapewnić obserwatorowi właściwe warunki do nadzorowania przebiegu lotu  i   musi być obecny w czasie trwania konkursu.

13.Prawo skontrolowania przebiegu konkursu bez uprzedzenia mają: Kierownik Lotów lub inna osoba przez niego wyznaczona oraz członkowie Zarządu. Koszty paliwa związane z dojazdem ponosi Klub.

    Ostateczna interpretacja Regulaminu w sprawach spornych należy do władz Klubu .

 1. Obowiązki obserwatora:

   –  przed lotem konkursowym sprawdza prawidłowość obrączek gołębi oraz spisuje ich numery

      –  dopilnowuje, by  przed wypuszczeniem były  zrobione z bliska zdjęcia stada konkursowego

       –  przegląda stado pod względem rasowości. W wątpliwych przypadkach konsultuje to z Kierownikiem Lotów i wpisuje  do Protokołu lotu konkursowego . W sytuacji spornej robi  dokumentację fotograficzną w celu późniejszej weryfikacji.

zawiadamia  niezwłocznie Kierownika Lotów o starcie gołębi oraz o  zakończeniu pomiaru czasu/punktów  dla stada konkursowego, wysyłając sms-y i  podając istotne informacje.

   Zgłasza również ewentualne przedłużenie obserwacji i czas zakończenia.

– w sposób nieprzerwany nadzoruje przebieg lotu przestrzegając , aby odbywał się on zgodnie z regulaminami

– prowadzi na bieżąco zapisy w Protokole

   – po zakończeniu konkursu sprawdza numery obrączek gołębi, które powróciły z lotu

   – wypełnia do końca i podpisuje Protokół z Lotu Konkursowego i robi jego kopię.

15.Hodowca wysyła listem pocztowym Protokół z Lotu Konkursowego (oryginał), ewentualnie scan protokołu e-mailem  oraz  zdjęcie stada konkursowego, również e- mailemdo Przewodniczącego Klubu, w terminie 7 dni..

15.Kierownik Lotów jest zobowiązany umieszczać na bieżąco  na stronie internetowej informacje o lotach konkursowych:

 • w zakładce „Wyniki bieżące” są podawane wyniki nieoficjalne ( na podstawie wysłanych sms-ów do Kierownika Lotów),
 • w zakładce ” Listy rankingowe” są umieszczane wyniki oficjalne ( po dokonaniu weryfikacji oryginalnych protokołów z lotów przez Przewodniczącego Klubu, w porozumieniu z Kierownikiem Lotów). Niewłaściwie wypełnione protokoły oraz brak  właściwego zdjęcia stada konkursowego (wykonanego z bliska ,przed lotem) będą podstawą do dyskwalifikacji konkursu.
 • Miejsca na listach rankingowych są punktowane od I – III w każdej kategorii , wg najlepszego lotu danego hodowcy.

          

                                                                                          

                                                                                                        Zarząd  KHGWiA.                                                                                                                    

 

Walne zebranie i wystawa klubowa

Dodano 25.09.2017                                                          OGŁOSZENIE

Walne Zebranie i Wystawa Klubowa

 

   Zarząd Klubu zawiadamia klubowiczów o zwołaniu Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Członków KHGWiA na dzień 02.12.2017 r.(sobota) o godz. 12.oo. Zebranie odbędzie się we Wrocławiu  na terenie hal wystawowych JASE przy ul. Wystawowej 1. W programie na sobotę, oprócz Walnego Zebrania przewidziane jest spotkanie integracyjne w hotelu i nocleg. W niedzielę czynna będzie wystawa regionalna, podczas której organizujemy  naszą Wystawę Klubową – w Klasie Sport oraz w wolierach udostępnionych przez wrocławski związek. Zachęcamy też klubowiczów do zgłoszenia gołębi do oceny w oczkach wystawowych. Wszystkie zwierzęta do oceny powinny spełniać wymogi regulaminowe i  być dostarczone najpóźniej  w sobotę do godz. 8.3o. Zgłoszenia należy przesyłać do kol. Andrzeja Wojciechowskiego do dnia 15.listopada ,oraz potwierdzić jak najszybciej wstępną rezerwację hotelu .

Uwaga: W zgłoszeniach do Klasy Sport należy obowiązkowo podawać dla każdego gołębia uzyskany łączny wynik konkurso-godzin ( konkurso-punktów dla rollera) i ilość odbytych lotów, max.3 w tegorocznym sezonie, zgodnie z regulaminem.

Za organizację tej klubowej imprezy odpowiedzialni są kol. Andrzej Wojciechowski  i Antoni Oruba.

Zarząd liczy na Wasz duży udział i zaangażowanie na Walnym Zebraniu, promowaniu naszego Klubu podczas tej wrocławskiej imprezy, jak również na obecność na  spotkaniu integracyjnym.

Szczegółowy program Walnego Zebrania będzie podany w terminie późniejszym.

                                                                                               Za Zarząd

                                                                                           Andrzej Liwczak