Sprawozdanie

Wrocław 22-12-2021r.

Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych

Zaproszenie Zarząd Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych zaprasza członków na

Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy za okres 2018 -2021r. który odbędzie się w Rawiczu

w dniu 23-01-2022r. godz 13 Restauracja u Bujaka Zielona Wieś 51 63-900 Rawicz

Proponowany porządek obrad zjazdu

1/ Otwarcie Zjazdu oraz powitanie zgromadzonych osób -Przewodniczący 2/ Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zjazdu 3/ Przyjęcie regulaminu i porządku obrad 4/ Wybór Komisji: Skrutacyjnej – Uchwał i Wniosków ( lub połączenie obu komisji ) 5/ Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności KHGWIA – 2021r 6/ Sprawozdanie finansowe Skarbnika – za okres 2013-2017 oraz 2018- 2021r 7/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Przewodniczący – za okres 2013 -2017 oraz 2018- 2021r 8/ Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Przewodniczący – 2021r 9/ Dyskusja nad sprawozdaniami 10/ Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

11/Wybór Przewodniczącego zarządu KHGWiA 12/Wybór członków zarządu KHGWiA (5-7 osób) w tym przewodniczącego 13/Wybór członków komisji rewizyjnej KHGWiA (2-3 osoby ) 14/Wybór członków sądu koleżeńskiego KHGWiA ( 2-3 osoby ) 15/ Piętnastominutowa przerwa w obradach 16/ Ukonstytuowanie się Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego 17/ Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków 18/ Przyjęcie Uchwał i Wniosków 19/ Przedstawienie nowych członków 20/ Zatwierdzenie zaplanowanych zadań okres na 2022 r. 21/ Sprawy bieżące ,wolne glosy 22/Zakończenie obrad W celu przygotowania warunków związanych z obostrzeniami COVID 19 proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17-01-2022r. r. Kontakt kol Michał Czernicki tel 724114090 Uczestników Walnego Zjazdu zobowiązuje się do zachowania reżimu sanitarnego oraz przestrzegania ogólnych zasad sanitarnych związanych z COVID 19. Uczestnikom zjazdu zostanie zmierzona temperatura, uczestnik zobowiązany jest także do posiadania maseczki (ZAKŁADAMY W TRAKCIE ZEBRANIA) ,rękawiczek ochronnych oraz zachowania bezpiecznej odległości

Przewodniczący KHGWiA

Andrzej Wojciechowski

 

Regulamin obrad zjazdu sprawozdawczo wyborczego

1/Podstawą do określenia ilości uczestników będzie lista obecności ,obrady będą prawomocne jeżeli weźmie w nich udział 50%+1członek w drugim terminie po 15 minutach bez względu na ilość członków 2/Do zadań przewodniczącego należy : Kierowanie obradami oraz udzielanie głosu uczestnikom, czuwanie nad zgodnym z regulaminem przebiegiem obrad, wydawanie zarządzeń porządkowych na sali obrad

3/Zjazd członków może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad 4/Uchwały zapadają zwykłą większością głosów 5/Komisja skrutacyjna ustala ilość obecnych członków ,stwierdza prawidłowość obrad 6/ Komisja uchwał i wniosków przedstawia członkom zjazdu wnioski zgłoszone w dyskusji 7/Z przebiegu obrad sporządza się protokół który podpisują przewodniczący oraz sekretarz 8/Niniejszy regulamin uzyskuje moc wiążącą z chwilą uchwalenia go większościom głosów

Przewodniczący KHGWiA

Andrzej Wojciechowski

Co najmniej 7 dni przed zebraniem potrzebne jest potwierdzenie obecności

ze względu na przygotowanie miejsca ( catering)

 

             

 

                                                                                                                       Wrocław 28-06-2021r.                                    

 

                                                      Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Członków

 

W dniu 20-06-2021r. we Wrocławiu odbył się WZCz KHGWiA

Dziękuje wszystkim za przybycie w tak trudnych czasach, po wysłuchaniu sprawozdań

udzielono absolutorium dla Zarządu .

 Proponowana zmiana w regulaminie Klubu nie została zaakceptowana przez WZCz, a

standardy  dla ras Roztoczański wysokolotny i Zamojski uczestniczących w lotach

konkursowych oraz karty lotów konkursowych warunkowo dopuszczone ze względu na

 czas pandemii w których je realizowano.

W prowadza się zaległe zmiany : Obowiązki Członka Klubu § 5  pkt 4    oraz

Walny Zjazd Członków § 10 pkt 9

Kol. Antoni Oruba przedstawił wykresy z GPS z treningów swoich gołębi. Można i warto

zakupić taki komplet GPS dla podniesienia rangi lotów konkursowych.

Na koniec podziękowania również dla osób potwierdzających swoje przybycie bądź

absorpcję na WZCz .

 

                                                                                           Przewodniczący KHGWiA

                                                                                           Andrzej Wojciechowski