Regulamin Klubu

 

 

 

R E G U L A M I N

 

Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych (w skrócie: KHGWiA )

powołanego przy

Dolnośląskim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi  Rasowych i Drobnego Inwentarza

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 § 1

1.Klub powołany jest z inicjatywy hodowców gołębi ras wysokolotnych i

akrobatycznych, należących do DSHGRiDI Wrocław oraz OZHDI Bielsko-Biała

2.Klub działa przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i

Drobnego Inwentarza we Wrocławiu.

3.Siedzibą Klubu jest siedziba DSHGRiDI – miasto Wrocław.

4.Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2

1.Działalność Klubu jest zgodna ze Statutem DSHGRiDI.

2.Klub ma prawo do używania pieczęci, logotypu, proporców, odznak i obrączek rodowych

 zgodnie z przepisami związkowymi.

3.Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków.

4.Działalność Klubu finansowana jest ze składek członkowskich i nie obciąża macierzystego

związku.

 

Rozdział II

 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

§ 3

Członkiem Klubu może być osoba fizyczna- hodowca lub sympatyk gołębi ras wysokolotnych i

akrobatycznych, który:

 

1.Jest członkiem krajowego lub zagranicznego związku, wchodzącego w skład Federacji Europejskiej
(EE).

 2.Złoży pisemną deklarację oraz dokona opłat członkowskich.

3.Osoba poniżej 16 roku życia złoży pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.

 

Prawa członka Klubu:

§ 4

1.Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich władz Klubu.

2.Dostępność do szkoleń, zebrań i imprez organizowanych przez Klub.

3.Korzystanie z porad i pomocy w zakresie obowiązującego Statutu i regulaminów.

4.Możliwość udziału w lotach konkursowych, wystawach i pokazach organizowanych przez Klub.

5.Składanie wniosków co do działalności Klubu.

 

Obowiązki członka Klubu:

 

§ 5

1.Przestrzeganie postanowień Regulaminu Klubu oraz uchwał i decyzji Zarządu.

2.Branie udziału w szkoleniach i zdobywanie wymaganych uprawnień.

3.Czynne uczestniczenie w lotach konkursowych, wystawach i pokazach klubowych.

4.Regularne uiszczanie składki członkowskiej w ustalonym  terminie do 31.03.

5.Dbanie o dobre imię Klubu.

 

Ustanie członkostwa:

§ 6

1.Wystąpienie z Klubu poprzez pisemną rezygnację.

2.Skreślenie, na wniosek skarbnika, z powodu zalegania z opłatą członkowską.

3.Wykluczenie, na wniosek Sądu Koleżeńskiego przy KHGWiA albo DSHGRiDI.

4.Śmierć członka.

Od decyzji Zarządu w sprawie ustania członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego

Zjazdu Członków.

 

Rozdział III

Cele i środki działania Klubu.

Cele Klubu:

§ 7

1.Skupianie jak największej rzeszy hodowców i miłośników gołębi wysokolotnych i akrobatycznych.

2.Selekcja gołębi ras wysokolotnych i akrobatycznych pod względem zdolności lotowych 
(wyczynowych ), przy jednoczesnym dbaniu o ich rasowość i styl lotu.

3.Efektywny rozwój hodowli w/w ras, stale podnoszący zdolności lotowe tych gołębi.

4.Troska o rasy rodzime, w celu ratowania ich genetycznych zdolności wyczynowych.

 

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 

§ 8

1.Propagowanie hodowli gołębi ras wysokolotnych i akrobatycznych.

2.Organizowanie lotów konkursowych, pokazów i spotkań klubowych.

3.Przyznawanie tytułów i nagród za współzawodnictwo w lotach konkursowych.

4.Uczestnictwo Klubu i jego członków w krajowych i zagranicznych wystawach i pokazach.

5.Współpracę z Kolegium Sędziów i Komisją Standaryzacyjną Polskiego Związku HGRiDI,
między innymi w zakresie szkoleń i wydawania uprawnień.

6.Współpracę z podobnymi klubami w kraju i za granicą Polski.

 

Rozdział IV

Władzami Klubu są:

§ 9

1.Walny Zjazd Członków

2.Zarząd

3.Komisja Rewizyjna

4.Sąd Koleżeński

Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.

 

Walny Zjazd Członków

§ 10

 

1.Walny Zjazd Członków jest najwyższą władzą Klubu. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2.Zjazd zwyczajny, sprawozdawczy zwoływany jest przez Zarząd Klubu co roku, do 30 marca.

3.Zjazd zwyczajny sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest przez Zarząd Klubu co 4 lata , do 30 marca.

4.Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków może być zwołany w każdym czasie przez Zarząd Klubu  z jego inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej bądź na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków – w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku.

5.Członkowie Klubu o zwoływanym Walnym Zjeździe powiadamiani są z 30 dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Klubu .

6.Walny Zjazd Członków podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

7.Obrady są prawomocne przy udziale co najmniej   połowy członków w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, tj. po upływie 15 minut.

8.Wybór władz Klubu odbywa się jawnie. Może być głosowanie tajne na wniosek co najmniej 1/3 obecnych członków .

9. We władzach klubu nie mogą zasiadać osoby pełniące jednocześnie funkcji we władzach innych ,podobnych

klubów i stowarzyszeń.

 

Kompetencje Walnego Zjazdu Członków

§ 11

1.Uchwalanie kierunków działania, zgodnego z Regulaminem Klubu i ze Statutem DSHGRiDI.

2.Uchwalanie Regulaminu Klubu .

3.Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Klubu, a także Sądu

  Koleżeńskiego KHGWiA – w sprawach dotyczących Klubu.

4.Udzielanie /lub nie/ absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5.Wybór Zarządu Klubu ( 5-7 osób) , w tym przewodniczącego.

6.Wybór Komisji Rewizyjnej ( 2-3 osób).

7.Wybór Sądu Koleżeńskiego(2-3 osób).

8.Rozpatrywanie wniosków Władz Klubu i odwołań od ich decyzji.

9.Zatwierdzanie regulaminów lotów konkursowych.

10.Uchwalanie wysokości opłat członkowskich  na wniosek Zarządu.

 

Zarząd Klubu

 

§ 12

                                   

1.Zarząd jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności Klubu.

2.Zarząd składa się z przewodniczącego ,wiceprzewodniczący, kierownika lotów, sekretarza oraz członków.

3.Zarząd może uzupełnić swój skład drogą kooptacji, nie więcej jednak niż o połowę.

4.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały mogą być podejmowane korespondencyjnie, np. pocztą elektroniczną.

5.Zarząd Klubu odbywa zebrania w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

 

Kompetencje Zarządu Klubu :

§ 13

1.Kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

3.Zarządzanie majątkiem Klubu .

4.Przyjmowanie i skreślanie członków Klubu.

5.Proponowanie Walnemu Zjazdowi Członków wysokości składek członkowskich i wpisowego.

6.Zwoływanie Walnych Zjazdów Członków i realizowanie podjętych uchwał.

7.Opracowywanie sprawozdań z działalności KHGWiA i przedkładanie ich na Walnym Zjeździe Członków Klubu oraz na Walnym Zebraniu Członków DSHGRiDI.

 

Kompetencje Komisji Rewizyjnej:

§ 14

1.Kontrola całokształtu działalności Klubu.

2.Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeździe Członków.

3.Wnioskowanie na Walnym Zjeździe Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

4.Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków.

 

Rozstrzyganie sporów

§ 15

 

 Sprawy sporów i nieporozumień pomiędzy członkami Klubu, a także pomiędzy Zarządem i członkami  Zarządu Klubu, rozpatruje i rozstrzyga Sąd Koleżeński przy KHGWiA następnie sąd koleżeński przy DSHGRiDI, zgodnie ze swoimi uprawnieniami.

 

Rozdział V

 

Reprezentowanie Klubu

§ 16

 

1.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli wymagane są  podpisy dwóch osób Zarządu ,w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

2.Do reprezentowania Klubu jest przewodniczący lub wiceprzewodniczący oddzielnie.

 

Zmiany regulaminu i rozwiązanie Klubu

§ 17

 

1.Zmiana Regulaminu Klubu wymaga uchwały Walnego Zjazdu Członków, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów – w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczb członków , w drugim terminie (wyznaczonym 15 min. później) bez względu na ilość obecnych członków.

2.Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zjazdu Członków podjętej większością co

najmniej 3/4 głosów – w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby

członków , w drugim terminie ( wyznaczonym na tę samą godzinę dwa tygodnie później ) bez względu

na liczbę obecnych członków. Decyzja o rozwiązaniu powinna uzyskać akceptację Walnego

Zebrania Członków DSHGRiDI.

3.W razie rozwiązywania Klubu – Walny Zjazd Członków Klubu określa przeznaczenie majątku

i powołuje w tym celu Komisję Likwidacyjną .

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

§ 18

Niniejszy Regulamin Klubu obowiązuje od dnia uchwalenia przez Walny Zjazd Członków , 

tj. od 26.01.2014 r. , z późniejszymi zmianami zatwierdzanymi przez WZCz.

 

 

 

Opracował : Andrzej Liwczak

Zmiany od WZCz 20.06.2021r.