Regulamin klubu

R E G U L A M I N 

Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych (w skrócie: KHGWiA ) powołanego przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 • 1 1. Klub powołany jest z inicjatywy hodowców gołębi ras wysokolotnych i akrobatycznych, należących do DSHGRiDI Wrocław oraz OZHDI Bielsko-Biała. 2. Klub działa przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza we Wrocławiu. 3. Siedzibą Klubu jest siedziba DSHGRiDI – miasto Wrocław. 4.Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 • 2 1. Działalność Klubu jest zgodna ze Statutem DSHGRiDI. 2. Klub ma prawo do używania pieczęci, logotypu, proporców, odznak i obrączek rodowych zgodnie z przepisami związkowymi. 3. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. 4. Działalność Klubu finansowana jest ze składek członkowskich i nie obciąża macierzystego związku. 

Rozdział II 

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

 • 3 Członkiem Klubu może być osoba fizyczna- hodowca lub sympatyk gołębi ras wysokolotnych i akrobatycznych, który: 
 1. Jest członkiem krajowego lub zagranicznego związku, wchodzącego w skład Federacji Europejskiej (EE). 2. Złoży pisemną deklarację oraz dokona opłat członkowskich. 3. Osoba poniżej 16 roku życia złoży pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. 

Prawa członka Klubu: 

 • 4 1. Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich władz Klubu. 2. Dostępność do szkoleń, zebrań i imprez organizowanych przez Klub. 3. Korzystanie z porad i pomocy w zakresie obowiązującego Statutu i regulaminów. 4. Możliwość udziału w lotach konkursowych, wystawach i pokazach organizowanych przez Klub. 5. Składanie wniosków co do działalności Klubu. 

Obowiązki członka Klubu: 

 • 5 1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Klubu oraz uchwał i decyzji Zarządu. 2. Branie udziału w szkoleniach i zdobywanie wymaganych uprawnień. 3. Czynne uczestniczenie w lotach konkursowych, wystawach i pokazach klubowych. 4. Regularne uiszczanie składki członkowskiej w terminie do 31.03. 5. Dbanie o dobre imię Klubu. 

Ustanie członkostwa: 

 • 6 1. Wystąpienie z Klubu poprzez pisemną rezygnację. 2. Skreślenie, na wniosek skarbnika, z powodu zalegania z opłatą członkowską. 3. Wykluczenie, na wniosek Sądu Koleżeńskiego przy KHGWiA albo DSHGRiDI. 4. Śmierć członka. Od decyzji Zarządu w sprawie ustania członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Członków. 

Rozdział III 

Cele i środki działania Klubu. 

Cele Klubu: 

 • 7 1. Skupianie jak największej rzeszy hodowców i miłośników gołębi wysokolotnych i akrobatycznych. 2. Selekcja gołębi ras wysokolotnych i akrobatycznych pod względem zdolności lotowych (wyczynowych ), przy jednoczesnym dbaniu o ich rasowość i styl lotu. 3. Efektywny rozwój hodowli w/w ras, stale podnoszący zdolności lotowe tych gołębi. 4. Troska o rasy rodzime, w celu ratowania ich genetycznych zdolności wyczynowych. 

Klub realizuje swoje cele poprzez: 

 • 8 1. Propagowanie hodowli gołębi ras wysokolotnych i akrobatycznych. 2. Organizowanie lotów konkursowych, pokazów i spotkań klubowych. 3. Przyznawanie tytułów i nagród za współzawodnictwo w lotach konkursowych. 4. Uczestnictwo Klubu i jego członków w krajowych i zagranicznych wystawach i pokazach. 5. Współpracę z Kolegium Sędziów i Komisją Standaryzacyjną Polskiego Związku HGRiDI, między innymi w zakresie szkoleń i wydawania uprawnień. 6. Współpracę z podobnymi klubami w kraju i za granicą Polski. 

Rozdział IV 

Władzami Klubu są: 

 • 9 1. Walny Zjazd Członków 2. Zarząd 3. Komisja Rewizyjna 
 1. Sąd Koleżeński Kadencja władz Klubu trwa 4 lata. 

Walny Zjazd Członków 

 • 10 1. Walny Zjazd Członków jest najwyższą władzą Klubu. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 2. Zjazd zwyczajny, sprawozdawczy zwoływany jest przez Zarząd Klubu co roku, do 30 marca. 3. Zjazd zwyczajny sprawozdawczo-wyborczy zwoływany jest przez Zarząd Klubu co 4 lata , do 30 marca. 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków może być zwołany w każdym czasie przez Zarząd Klubu z jego inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej bądź na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków – w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku. 5. Członkowie Klubu o zwoływanym Walnym Zjeździe powiadamiani są z 30 dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Klubu . 6. Walny Zjazd Członków podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. 7.Obrady są prawomocne przy udziale co najmniej połowy członków w pierwszym terminie lub bez 

względu na liczbę obecnych w drugim terminie, tj. po upływie 15 minut. 8. Wybór władz Klubu odbywa się jawnie. Może być głosowanie tajne na wniosek co najmniej 1/3 obecnych członków . 9. We władzach klubu nie mogą zasiadać 

osoby pełniące jednocześnie funkcji we władzach innych klubów i stowarzyszeń .

Kompetencje Walnego Zjazdu Członków 

 • 11 1. Uchwalanie kierunków działania, zgodnego z Regulaminem Klubu i ze Statutem DSHGRiDI. 2. Uchwalanie Regulaminu Klubu . 3. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Klubu, a także Sądu Koleżeńskiego KHGWiA – w sprawach dotyczących Klubu. 4. Udzielanie /lub nie/ absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej. 5. Wybór Zarządu Klubu ( 5-7 osób) , w tym przewodniczącego. 6. Wybór Komisji Rewizyjnej ( 2-3 osób). 7. Wybór Sądu Koleżeńskiego(2-3 osób). 8. Rozpatrywanie wniosków Władz Klubu i odwołań od ich decyzji. 9. Zatwierdzanie regulaminów lotów konkursowych. 10.Uchwalanie wysokości opłat członkowskich na wniosek Zarządu. 

Zarząd Klubu 

 • 12 1. Zarząd jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności Klubu. 2. Zarząd składa się z przewodniczącego ,wiceprzewodniczący, kierownika lotów, sekretarza oraz członków. 3. Zarząd może uzupełnić swój skład drogą kooptacji, nie więcej jednak niż o połowę. 4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały mogą być podejmowane korespondencyjnie, np. pocztą elektroniczną. 5. Zarząd Klubu odbywa zebrania w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

Kompetencje Zarządu Klubu : 

 • 13 1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z niniejszym Regulaminem. 2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 3. Zarządzanie majątkiem Klubu . 4. Przyjmowanie i skreślanie członków Klubu. 5. Proponowanie Walnemu Zjazdowi Członków wysokości składek członkowskich i wpisowego 6. Zwoływanie Walnych Zjazdów Członków i realizowanie podjętych uchwał. 7. Opracowywanie sprawozdań z działalności KHGWiA i przedkładanie ich na Walnym Zjeździe. Członków Klubu oraz na Walnym Zebraniu Członków DSHGRiDI. 

Kompetencje Komisji Rewizyjnej: 

 • 14 1. Kontrola całokształtu działalności Klubu. 2. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeździe Członków. 3. Wnioskowanie na Walnym Zjeździe Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi. 4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków. 

Rozstrzyganie sporów 

 • 15 Sprawy sporów i nieporozumień pomiędzy członkami Klubu, a także pomiędzy Zarządem i członkami Zarządu Klubu, rozpatruje i rozstrzyga Sąd Koleżeński przy KHGWiA następnie 

Sąd koleżeński przy DSHGRiDI, zgodnie ze swoimi uprawnieniami. 

Rozdział V 

Reprezentowanie Klubu 

 • 16 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch osób Zarządu ,w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 2. Do reprezentowania Klubu jest przewodniczący lub wiceprzewodniczący oddzielnie. 

Zmiany regulaminu i rozwiązanie Klubu 

 • 17 1. Zmiana Regulaminu Klubu wymaga uchwały Walnego Zjazdu Członków, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów – w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków , w drugim terminie (wyznaczonym 15 min. później) bez względu na ilość obecnych członków. 2. Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zjazdu Członków podjętej większością co najmniej 3/4 głosów – w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w drugim terminie (wyznaczonym na tę samą godzinę dwa tygodnie później) bez względu na liczbę obecnych członków. Decyzja o rozwiązaniu powinna uzyskać akceptację Walnego Zebrania Członków DSHGRiDI. 3. W razie rozwiązywania Klubu – Walny Zjazd Członków Klubu określa przeznaczenie majątku i powołuje w tym celu Komisję Likwidacyjną .Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 • 18 Niniejszy Regulamin Klubu obowiązuje od dnia uchwalenia przez Walny Zjazd Członków , tj. od 26.01.2014 r. 

Opracował : Andrzej Liwczak

Zmiany od WZCz 09-02-2019r.