Walne Zebranie – Wystawa Klubowa 09.02.19

                                              INFORMACJA  o  WZCz  KHGWiA

Zamość ul. Szczebrzeska 102 Hala Sportowa Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 5

Po wstępnych rozmowach z prezesem ZSHGiDO  Edwardem Wasilem ,

będziemy mile widziani w Zamościu, tam też organizujemy WZCz klubu.

Termin  WZCz  KHGWiA to 9 luty 2019 w Zamościu.

Koszty wystawy w Zamościu:  50 zł wpisowe  + 3 zł za gołębia

chętnych na wolierę proszę o kontakt  509507384

Hotel – Mirosław Duda 723652759

Terminy:

8. luty piątek-  wkładanie i ocena gołębi

9. luty sobota-  wystawa ,po południu Walne  Zebranie Członków  naszego Klubu godz. 13

10. luty niedziela-  wystawa, rozdanie nagród

                                        Proponowany program WZCz

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego ,stwierdzenie ważności obrad
 3. Sprawozdanie przewodniczącego klubu
 4. Sprawozdanie skarbnika klubu
 5. Sprawozdanie komisji Rewizyjnej
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 7. Uchwalenie zmian dotyczących Regulaminu Klubu
 8. Wprowadzenie sezonu lotowego 
 9. Termin opłat klubowych 
 10. Dofinansowywanie wystaw /likwidacja
 11. Projekt regulaminu dla gołębi  Zamojskich
 12. ? regulamin dla Budapesztów 2 czy jeden -który
 13. Kategoria  open
 14. Strona dla zewnętrznych obserwatorów
 15. Open a garłacz wywrotny nowy rozdział
 16. P. K.
 17. ?????????
 18. Wolne wnioski
 19. Podjęcie uchwał
 20. Wręczenie nagród za loty konkursowe 2018 r.
 21. Zakończenie obrad

                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                    Andrzej Wojciechowski

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe Osowiec.

W dniu 8-9.09.18 odbędzie się spotkanie integracyjne członków KHGWiA połączone z lotem konkursowym gołębi kolegi Antoniego Oruby wraz ze szkoleniem z regulaminu punktowego „budapesztański wysokolotny”. Spotkanie odbędzie się w miejscowości Osowiec ul. Lipowa 12. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do kolegi Antoniego  (602 504 582) celem rezerwacji pokoju hotelowego. Doba w hotelu wraz z wyżywieniem kosztuje 100,00 od osoby.

Nadzwyczajny Zjazd Członków Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych – Warszawa 08.04.18

 

 

Zarząd Klubu zawiadamia klubowiczów o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Członków KHGWiA na dzień 08.04.2018 r.(niedziela) o godz. 09.00. Zebranie odbędzie się w Warszawie  na terenie „warszawskiego ZOO” ul. Ratuszowa 1-3.

 

Nadzwyczajny Zjazd Członków Klubu Hodowców Gołębi

Wysokolotnych i Akrobatycznych

Warszawa 08.04.18

 

PORZĄDEK OBRAD (proponowany)

 1. Otwarcie zebrania ,przywitanie zaproszonych gości

2.Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza

 1. Stwierdzenie ważności obrad
 2. Poddanie do głosowania punktów do zmian w regulaminie lotów,

instrukcji lotów oraz Zasad Organizowania Lotów

   – ustalenie zasad głosowania

 1. Wolne głosy i wnioski
 2. Zakończenie obrad

Szkolenie – rasa Tipler Zagłębiowski

Notatka ze Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zjazdu Członków Wrocław 02.12.17

Dodano 09.12.17

 

 

W dniu 3 grudnia 2017 roku we Wrocławiu odbyła się „29 Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza” zorganizowana przez „Dolnośląskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza”. Klub Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych skorzystał z zaproszenia swojego macierzystego stowarzyszenia i dzień przed wystawą zorganizował „Sprawozdawczo-wyborczy Walny Zjazd Członków Klubu” w udostępnionej sali na terenie gmachu „IASE” przy ulicy Wystawowej 1.

Podczas zebrania stary Zarząd uzyskał absolutorium i rozpoczęła się dyskusja na temat projektu zmian regulaminowych mających obowiązywać w 2018 roku. Zebrani członkowie klubu większością głosów odrzucili propozycję prawie wszystkich zmian zostawiając punkt związany ze zwrotem kosztów przejazdu dodatkowego obserwatora wysyłanego do klubowicza na konkurs lotowy przez „Kierownika lotów”.

Następnie po pewnych ustaleniach proceduralnych nastąpił wybór przewodniczącego klubu na okres następnych czterech lat. Podczas tajnego głosowania nowym przewodniczącym został kolega Andrzej Wojciechowski. Następnie nastąpił wybór członków Zarządu. Większością głosów zostały do nowego zarządu powołane następujące osoby: Miłosz Bugaj, Antoni Oruba, Adam Zagańczyk, Michał Czernicki, Wojciech Gałęzowski oraz Wojciech Kudyba.

Po zakończeniu wyborów nastąpiło wręczenie pucharów oraz dyplomów klubowiczom, którzy w sezonie 2017 uzyskali najlepsze wyniki lotowe w swoich rasach i kategoriach.

Zakończenie walnego zebrania to wspólne zdjęcia klubowiczów wraz ze swoimi przed momentem odebranymi nagrodami.

Po walnym zebraniu wszyscy udaliśmy się do hotelu celem zakwaterowania, a następnie przejechaliśmy na obiado-kolację, gdzie przy super pysznym jedzeniu dyskutowaliśmy na tematy klubowe i lotowe ….

Następny dzień to oficjalnie otwarta „29 Regionalna Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza”. Od rana towarzyszyliśmy zwiedzającym odpowiadając im na pytania związane z naszym klubem oraz na temat gołębi wysokolotnych i Akrobatycznych, które licznie zostały wystawione przez naszych klubowiczów. O godzinie trzynastej nastąpiło uroczyste podsumowanie wystawy i wręczenie pucharów przez prezesa „Dolnośląskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza” kolegę Edwarda Gersztyna.

Nasi klubowicze tradycyjnie zostali licznie obdarowani pucharami i wyróżnieniami.

Po uroczystości nastąpiło powolne pakowanie ptaków i zamykanie wystawy..

Ze wszystkich wyżej przedstawionych wydarzeń są dostępne zdjęcia na naszej stronie na facebooku po adresem: https://www.facebook.com/Klub-Hodowc%C3%B3w-Go%C5%82%C4%99bi-Wysokolotnych-i-Akrobatycznych-1116685591782212/?ref=bookmarks zapraszam do oglądania …

 

 

 

Vice przewodniczący

Miłosz Bugaj

Sprawozdawczo-wyborczy WALNY ZJAZD CZŁONKÓW

Dodano 27.11.2017

1.Program WZCz –Wrocław , 02.12.2017r.
2. Załącznik- propozycja zmian dotycząca Obserwatorów lotów
3. Przed Walnym Zebraniem ( 9.oo- 11.oo) przewidziane szkolenie z regulaminow lotów

Sprawozdawczo-wyborczy WALNY ZJAZD CZŁONKÓW
Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych i Akrobatycznych
Wrocław, 02.12.2017 r.

 

PORZĄDEK OBRAD (proponowany):

1. Otwarcie zebrania, przywitanie zaproszonych gości
2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
3. Stwierdzenie ważności obrad
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Klubu z działalności za 2017 r.
5. Sprawozdanie Skarbnika Klubu z działalności finansowej w 2017 r.
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi( wniosek Komisji Rewizyjnej)
7. Przedstawienie zadań na rok 2018
– propozycje zmian w regulaminach lotów
– wdrażanie punktowego regulaminu lotów konkursowych
– szkolenia
– Wystawa Krajowa w Kielcach
– promowanie Klubu
– wydatki finansowe w 2018 r.
– inne
8. Wybór władz Klubu na kadencję 2018-2021 r.
– ustalenie zasad głosowania, komisja skrutacyjna
– wybór:
a) Zarządu:
– Przewodniczącego Klubu
– członków zarządu – 6 osób, (którzy spośród siebie wybiorą z-cę Przewodniczącego, Kierownika Lotów i Skarbnika)
b) Komisji Rewizyjnej od 2-3 osób
9. Podsumowanie sezonu lotowego 2017
10. Wręczenie nagród- pucharów i dyplomów za wyniki w lotach konkursowych w 2017r. i nieodebranych nagród za 2016 r.
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie obrad.

 

ZASADY  ORGANIZOWANIA  LOTÓW  KONKURSOWYCH  GOŁĘBI  RAS WYSOKOLOTNYCH  I  AKROBATYCZNYCH  ( 2017r.)

ZASADY  ORGANIZOWANIA  LOTÓW  KONKURSOWYCH  GOŁĘBI  RAS WYSOKOLOTNYCH  I  AKROBATYCZNYCH  ( 2017r.)

 

 • Organizowanie lotów konkursowych w KHGWiA powinno odbywać się na zasadzie uczciwości i ograniczonego zaufania.

2.Kierownika Lotów wybiera spośród siebie Zarząd Klubu, a akceptuje Kolegium Sędziów przy Polskim Związku.

3.Obserwatorami  lotów  konkursowych   mogą być tylko członkowie Klubu. Nie dotyczy  to nowo wstępujących do Klubu; dla nich w pierwszym sezonie lotowym obserwatorem może być  hodowca  zrzeszony w dowolnej   organizacji należącej do  PZHGRIDI, który  wykaże się dokładną znajomością „Zasad organizowania lotów konkursowych” i regulaminów lotów konkursowych obowiązujących w Klubie, oraz znajomością w stopniu podstawowym ras gołębi biorących udział w lotach konkursowych.

5.Obserwatora każdorazowo wyznacza Kierownik Lotów, w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.  – Każdy członek klubu jest zobowiązany do wykonania min. 2 obserwacji, nie mniej jednak niż ilość organizowanych przez niego konkursów. Szczególnie jest zobowiązany  do „oddania” obserwacji lotu  hodowcy z odległego miejsca zamieszkania..

    – Obserwator  może  obciążyć organizatora lotów konkursowych kosztami paliwa za dojazd powyżej 50 km w jedną stronę, chyba, że umówią się inaczej.

6.W zawodach konkursowych mogą rywalizować tylko członkowie Klubu, pod warunkiem wcześniejszego opłacenia składek członkowskich na dany sezon lotowy.

7.Obrączki  gołębi konkursowych muszą  być odpowiedniego rozmiaru, rozprowadzane przez Polski Związek lub Federację Europejską (EE).

   Honoruje się obrączki inne niż w EE, nieściągalne z nogi gołębia  i mające czytelne numery, w następujących przypadkach: 

 1. u gołębi dopuszczonych wcześniej do  udziału w lotach konkursowych
 2. dla nowych członków Klubu:
 • w roku wstąpienia- dla gołębi dorosłych i młodych
 • w następnym sezonie lotowym tylko dla gołębi dorosłych.  Gołębie młode, począwszy od tego roku muszą mieć obrączki ze znakiem EE.

8.Stado konkursowe składa się z  gołębi tej samej rasy, w ilości od 3 do 24 szt., osobno dla gołębi dorosłych i młodych (chyba, że regulamin dla danej rasy stanowi inaczej)

 1. Loty konkursowe organizowane są w danym sezonie przez cały rok kalendarzowy.

    Hodowca może uzyskać zgodę na  przeprowadzenie kilku konkursów w  jednym dniu, pod warunkiem, że w każdym z nich wezmą udział inne gołębie, a stada konkursowe nie będą latać równocześnie.  

10.Zgodę na  przeprowadzenie  konkursu wydaje  Kierownik Lotów na wniosek hodowcy i po wyznaczeniu obserwatora / obserwatorów.  Zgłoszenie  hodowca wysyła sms-em, z odpowiednim wyprzedzeniem, podając planowaną datę i godz. rozpoczęcia konkursu, rasę gołębi, ilość sztuk,  młode czy dorosłe oraz ewentualnie propozycję osoby na obserwatora.

    Hodowca w przypadku  rezygnacji z przeprowadzenia konkursu zgłasza to na tyle wcześnie, by można było  odwołać obserwatora. W przeciwnym razie musi się  liczyć z ewentualnym pokryciem kosztów np. dojazdu obserwatora.

11.Stado konkursowe może być wypuszczane  do lotu w dowolny sposób i w przeciągu 5 minut musi znaleźć się w powietrzu..

   Podczas trwania konkursu  nie można w żaden sposób zmuszać gołębi do przedłużenia lotu.

12.Hodowca  powinien zapewnić obserwatorowi właściwe warunki do nadzorowania przebiegu lotu  i   musi być obecny w czasie trwania konkursu.

13.Prawo skontrolowania przebiegu konkursu bez uprzedzenia mają: Kierownik Lotów lub inna osoba przez niego wyznaczona oraz członkowie Zarządu. Koszty paliwa związane z dojazdem ponosi Klub.

    Ostateczna interpretacja Regulaminu w sprawach spornych należy do władz Klubu .

 1. Obowiązki obserwatora:

   –  przed lotem konkursowym sprawdza prawidłowość obrączek gołębi oraz spisuje ich numery

      –  dopilnowuje, by  przed wypuszczeniem były  zrobione z bliska zdjęcia stada konkursowego

       –  przegląda stado pod względem rasowości. W wątpliwych przypadkach konsultuje to z Kierownikiem Lotów i wpisuje  do Protokołu lotu konkursowego . W sytuacji spornej robi  dokumentację fotograficzną w celu późniejszej weryfikacji.

zawiadamia  niezwłocznie Kierownika Lotów o starcie gołębi oraz o  zakończeniu pomiaru czasu/punktów  dla stada konkursowego, wysyłając sms-y i  podając istotne informacje.

   Zgłasza również ewentualne przedłużenie obserwacji i czas zakończenia.

– w sposób nieprzerwany nadzoruje przebieg lotu przestrzegając , aby odbywał się on zgodnie z regulaminami

– prowadzi na bieżąco zapisy w Protokole

   – po zakończeniu konkursu sprawdza numery obrączek gołębi, które powróciły z lotu

   – wypełnia do końca i podpisuje Protokół z Lotu Konkursowego i robi jego kopię.

15.Hodowca wysyła listem pocztowym Protokół z Lotu Konkursowego (oryginał), ewentualnie scan protokołu e-mailem  oraz  zdjęcie stada konkursowego, również e- mailemdo Przewodniczącego Klubu, w terminie 7 dni..

15.Kierownik Lotów jest zobowiązany umieszczać na bieżąco  na stronie internetowej informacje o lotach konkursowych:

 • w zakładce „Wyniki bieżące” są podawane wyniki nieoficjalne ( na podstawie wysłanych sms-ów do Kierownika Lotów),
 • w zakładce ” Listy rankingowe” są umieszczane wyniki oficjalne ( po dokonaniu weryfikacji oryginalnych protokołów z lotów przez Przewodniczącego Klubu, w porozumieniu z Kierownikiem Lotów). Niewłaściwie wypełnione protokoły oraz brak  właściwego zdjęcia stada konkursowego (wykonanego z bliska ,przed lotem) będą podstawą do dyskwalifikacji konkursu.
 • Miejsca na listach rankingowych są punktowane od I – III w każdej kategorii , wg najlepszego lotu danego hodowcy.

          

                                                                                          

                                                                                                        Zarząd  KHGWiA.                                                                                                                    

 

Walne zebranie i wystawa klubowa

Dodano 25.09.2017                                                          OGŁOSZENIE

Walne Zebranie i Wystawa Klubowa

 

   Zarząd Klubu zawiadamia klubowiczów o zwołaniu Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego Członków KHGWiA na dzień 02.12.2017 r.(sobota) o godz. 12.oo. Zebranie odbędzie się we Wrocławiu  na terenie hal wystawowych JASE przy ul. Wystawowej 1. W programie na sobotę, oprócz Walnego Zebrania przewidziane jest spotkanie integracyjne w hotelu i nocleg. W niedzielę czynna będzie wystawa regionalna, podczas której organizujemy  naszą Wystawę Klubową – w Klasie Sport oraz w wolierach udostępnionych przez wrocławski związek. Zachęcamy też klubowiczów do zgłoszenia gołębi do oceny w oczkach wystawowych. Wszystkie zwierzęta do oceny powinny spełniać wymogi regulaminowe i  być dostarczone najpóźniej  w sobotę do godz. 8.3o. Zgłoszenia należy przesyłać do kol. Andrzeja Wojciechowskiego do dnia 15.listopada ,oraz potwierdzić jak najszybciej wstępną rezerwację hotelu .

Uwaga: W zgłoszeniach do Klasy Sport należy obowiązkowo podawać dla każdego gołębia uzyskany łączny wynik konkurso-godzin ( konkurso-punktów dla rollera) i ilość odbytych lotów, max.3 w tegorocznym sezonie, zgodnie z regulaminem.

Za organizację tej klubowej imprezy odpowiedzialni są kol. Andrzej Wojciechowski  i Antoni Oruba.

Zarząd liczy na Wasz duży udział i zaangażowanie na Walnym Zebraniu, promowaniu naszego Klubu podczas tej wrocławskiej imprezy, jak również na obecność na  spotkaniu integracyjnym.

Szczegółowy program Walnego Zebrania będzie podany w terminie późniejszym.

                                                                                               Za Zarząd

                                                                                           Andrzej Liwczak

 

Materiał szkoleniowy dla hodowców i obserwatorów lotów konkursowych.

Dodano 23.07.2017 r.                                                                                                                                     opracował A.Liwczak

MATERIAŁ SZKOLENIOWY
dla hodowców i obserwatorów lotów konkursowych

dotyczy: oceny punktowej lotu dla wys. budapeszteńskich

Poniższy materiał zawiera:

Regulamin punktowej oceny < pobierz > lotu dla wys. budapeszteńskich- z objaśnieniami

w kolorze zielonym

Dwa przykłady ( Przykład 1 i Przykład 2)– a w każdym nich :

– Tabela pomocnicza zapisu przebiegu lotu

-Protokół z lotu wypełniony w części dotyczącej obliczania punktów za lot

Uwaga:

• Tabela pomocnicza jest przydatna do rejestracji przebiegu lotu oraz

obliczania czasów i punktów , potrzebnych do wypełnienia protokołu.

Tabela do wypełniania jest do pobrania na naszej stronie w zakładce-
Druki do pobrania < pobierz >

• Dla przypomnienia- z każdego lotu wys. budapeszteńskich obowiązkowo

trzeba wypełnić dwa protokoły (… dla gołębi wysokolotnych- tradycyjny

i ..dla oceny punktowej- ten nowy). Tego drugiego nie wypełnia się ,

jeżeli stado konkursowe liczy mniej niż 7 szt.

 

Do Pobrania :

Regulamin punktowej oceny lotu dla wys. budapesztańskich 2017 

PRZYKŁAD 1- opis lotu w tabeli pomocniczej

PRZYKŁAD 1-Protokół z lotu wg Regulaminu punkt.oceny – budapeszt.

RZYKŁAD 2-opis lotu w tabeli pomocniczej

PRZYKŁAD 2-Protokół lotu wg Regulaminu punkt.oceny – budapeszt.

TABELA POMOCNICZA -Regulamin punktowej oceny dla budapeszteńskich